SINA新浪网:互联网媒体和服务商

SINA Corporation新浪是一家为全球华人提供的互联网媒体和服务的公司。

SINA透过旗下五大业务主线提供不同类型服务:SINA.com(网络新闻及内容),新浪无线(移动增值服务),新浪共同体(基于Web 2.0服务及游戏),SINA.net(搜索及企业服务),新浪电子商务(网上购物)。

SINA主要收入来自线上广告和移动增值服务产品。

SINA网址:http://www.sina.com/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注